YAYOI KUSAMA MUSEUM

Yayoi Kusama Foundation x Kume Sekkei

Entering the 88th year of her life, Yayoi Kusama is still a very active and productive artist as she continues her artistic journey as if there were no day off in her calendar. The vivid colored artworks and images of polka dot flowers, pumpkins, and children have been admired by both her Japanese and international followers and, as a testament to her reputation, the past decades of the global contemporary art scene have witnessed several of the world’s most renowned museums hosting one after another of Kusama’s solo exhibitions with her past works being enthusiastically celebrated. 

Reaffirming her prominent status in the art world, Yayoi Kusama’s art museum is set to open this coming October 1st. Run by the Yayoi Kusama Foundation recently established in January of this year, the museum plans to exhibit all of Kusama’s works through two temporary exhibitions per year along with other activities such as lectures and a showcasing of publications and documents related to her life and work. It is without doubt that the fivestory-high white building with its massive glass walls standing stylishly in the residential area to the west of Shinjuku will become Tokyo’s next hot art destination, not to mention the mecca of all Yayoi Kusama’s diehard fans.

แม้ว่า Yayoi Kusama จะเข้าสู่วัย 88 ปีแล้ว เธอก็ยังคงเป็นศิลปินที่ทำางานอย่างต่อเนื่อง ราวกับไม่มีวันหยุดในชีวิต ผลงานศิลปะสีสันสดใสรวมไปถึงภาพของ ดอกไม้ ฟักทอง เด็ก ที่เต็มไปด้วยลาย polka dot ได้รับเสียงชื่นชมและการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ชม ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์ศิลปะสำาคัญ หลายแห่ง ได้จัดนิทรรศการเดี่ยวที่นำาเอาผลงานเก่าๆ ของเธอมาแสดงหลายต่อหลายครั้ง และล่าสุดในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ก็จะมีการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ศิลปะ YAYOI KUSAMA ที่ ดำเนินงานโดย Yayoi Kusama Foundation ที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนี้จะนำผลงานศิลปะทั้งหมดของ Kusama มาจัดแสดงหมุนเวียนปีละ 2 นิทรรศการ ควบคู่ไปกับกิจกรรมการบรรยายและการจัดแสดงหนังสือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติชีวิตและผลงานของเธอทั้งหมด แน่นอนว่างานนี้ ตัวอาคารสีขาวสูง 5 ชั้นที่แทรกด้วยแผงกระจกขนาดใหญ่ ตั้งตระหง่านอยู่ในย่านที่พักอาศัยทางด้านทิศตะวันออกของชินจูกุกำาลังจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศิลปะแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว และมันก็จะเป็นสถานที่แสวงบุญสำาหรับเหล่าแฟนพันธุ์แท้ของ Yayoi Kusama อย่างแน่นอน

TEXT: AROON PURITAT
PHOTO : MASAHIRO TSUCHIDO, COURTESY OF YAYOI KUSAMA
yayoikusamamuseum.jp

Leave a Reply