FLOWORK

With the changes in people’s behaviors and the way they work, the research and development of workplace products puts great emphasis on the facilitation of a complementary connection between office spaces, furniture and employees’ well-being while also delivering optimized functionality.

With great attention being paid to an understanding of the specific demands of younger generation office workers, Siam Steel International, the leading manufacturer of high quality furniture developed its brand ‘Flowork’ with an aim to find solutions for a better work environment under the concept ‘Look Forward Look Flowork.’

With 8-10 hours being the average and considerably long working hours of modern-day employees, the design team of Siam Steel designed a series of office furniture with great consideration being given to users’ health and the extended work period. Made of specially selected materials, the pieces come with an aesthetic quality that highlights the corresponding functionality between users and the furniture while further effectively optimizing the use of the workspace. One of the pieces by Flowork that exemplifies the concept perfectly is ‘ZENITH Executive Desk.’ Minimal, elegant and modern in form, the desk stands out with its structure of the legs made of extruded aluminum and additional functionality that can hide cable clutter. The beams and elbow sockets are made from an aluminum extrusion process before they are color-coated. The desk’s structural design provides more space under the table with all the wires being properly organized. The table’s top comes in different materials from melamine and high-pressured laminate to veneer and high-gloss MDF panels with a finishing material that covers all the edges to prevent damage and scratches from accidental collision with its 12-mm-thick laminate glass.

‘ZENITH Executive Desk’ is designed with a built-in electrical and LAN system, offering users convenient access and connectivity. Electrical sockets are installed on the table’s top with a distribution box, offering effortless usage while lessening functional complications for every detail is meticulously thought of and materialized.

ด้วยรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของการทำงานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ และผู้ใช้ให้มีสุขภาวะที่ดี ขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองด้านฟังก์ชั่นได้สูงสุด กลายเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และเพราะความใส่ใจ ตลอดจนเข้าใจในความต้องการของกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะตัวดังกล่าว สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเพื่อมุ่งแก้ปัญหาและส่งเสริมให้เกิดคุณภาพการทำงานที่ดีภายใต้แนวคิด ‘Look Forward Look Flowork’ ผ่านแบรนด์อย่าง ‘Flowork’

จากปกติที่พนักงานจะใช้เวลาทำงานโดยเฉลี่ยอยู่ 8-10 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาที่ไม่น้อยทีเดียว ทีมออกแบบจากสยามสตีลจึงดีไซน์เฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้สามารถรองรับการทำางานในระยะเวลายาวนาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ มีความสวยงามเลือกใช้วัสดุที่มีความพิเศษ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการใช้งานที่สอดประสานกันระหว่างคนทำงานและเฟอร์นิเจอร์ ขณะที่พื้นที่การทำงานยังสามารถถูกใช้ได้อย่างเต็มที่

หนึ่งในผลงานที่ถ่ายทอดแนวคิดข้างต้นได้ดีงานหนึ่ง คงหนีไม่พ้น ‘ZENITH Executive Desk’ โต๊ะสำหรับผู้บริหารที่สะท้อนความทันสมัยและภูมิฐานผ่านฟอร์มเรียบๆ แต่โดดเด่นตั้งแต่ความโปร่งของโครงสร้างขาซึ่งผลิตจากอะลูมิเนียมรีดขึ้นรูป โดยสามารถใช้งานเป็นส่วนร้อยสายไฟทดแทนกระดูกงู ส่วนข้อต่อชุดขาและคานที่ทำขึ้นด้วยกระบวนการฉีดอะลูมิเนียมขึ้นรูปและทำการพ่นสี การออกแบบให้สามารถเพิ่มพื้นที่ใต้โต๊ะ การตัดเส้นสายที่จะห้อยลงมาจากใต้โต๊ะได้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไปจนถึงส่วนของคานสำหรับประกอบยึดกับขาและท็อปโต๊ะที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เมลามีน ไฮเพรสเชอร์ลามิเนต ไม้บางวีเนียร์ แผ่นไม้เอ็มดีเอฟทำสีไฮกลอสมีวัสดุปิดผิวและขอบรอบด้านเพื่อกันกระแทกป้องกันรอยขีดข่วน รวมทั้งกระจกลามิเนตความหนา 12 มิลลิเมตร

‘ZENITH Executive Desk’ มีระบบไฟฟ้าและการเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบไฟฟ้าและระบบ LAN ได้สะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆ มีช่องเสียบปลั๊กไฟจากบนท็อปโต๊ะพร้อมกล่องไฟ ซึ่งสามารถเสียบปลั๊กได้จากท็อปโต๊ะ เป็นการช่วยลดความยุ่งยากในการทำงาน พร้อมผสมผสานทุกประโยชน์ใช้สอยให้รวมเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างลงตัว

TEXT: SUDAPORN JIRANUPORNSAKUL
PHOTO COURTESY OF SIAM STEEL
siamsteel.com

Leave a Reply